Pravidla a ustanovení závodu Tour de Ralsko

Pořadatel: Mimoňští Sršni, z.s., IČ 228 622 42, Střelnice 2277, Česká Lípa 470 01, info@tourderalsko.cz

Ředitel závodu: Ondřej Litresits, tel.: 607 232 058, reditel@tourderalsko.cz

Termín konání: Sobota 11. května 2019 (závodí se za každého počasí)

Místo konání: ulice U Hřebčína, město Mimoň (GPS 50.6529906N, 14.7236444E)

Přihlášky:

Kancelář závodu: V místě konání

Start závodu: náměstí 1. Máje, Mimoň

Harmonogram:

 • Akreditace závodníků v místě startu: 8:00 – 11:15
 • Začátek dětských závodů 9:30 (kategorie startují postupně)
 • Rozprava před závodem: 11:30
 • Start závodu: 12:00
 • Vyhlášení výsledků: 14:30

Kategorie:

 • Muži do 19 let
 • Muži 20-29 let
 • Muži 30-39 let
 • Muži 40-49 let
 • Muži 50-59 let
 • Muži 60+
 • Ženy do 29 let
 • Ženy 30+

Dětské kategorie:

 • Bobíci (odrážedla): do 3let
 • Naděje 1: 4 – 6
 • Naděje 2: 7 – 9
 • Mladší chlapci: 10 – 12
 • Mladší dívky: 10 – 12
 • Starší chlapci: 13 – 16
 • Starší dívky: 13 – 16

Startovné:  350 a 450 Kč v předprodeji, na místě je startovné o 150 Kč vyšší (tj. 600 Kč).

 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Zaplacené startovné je nevratné (pokud není závodník pojištěný)

Trať:

 • Délka trati je cca 45 km.
 • Organizátoři si vyhrazují pravidlo trať upravit (max. 10%) v den závodu budou závodnici o případných změnách informováni.

Ceny: Pro první tři v každé kategorii.

Fotografie:    Registrací do soutěže Tour de Ralsko souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro prezentaci soutěže a občanského sdružení.

 • Všechny fotografie, které budou pořízeny během závodu organizátory a dobrovolníky, jsou duševním majetkem občanského sdružení Mimoňští Sršni, které je bezplatně poskytne závodníkům ke stažení a bude je používat k propagaci soutěže.
 • Na smazání nebo nepublikování fotografie lze podat žádost. Na fotografii musí být žadatel nebo jeho syn/dcera. Ředitel soutěže spolu s hlavním fotografem prozkoumají oprávněnost požadavku a provedou patřičné kroky.

Pravidla: Obecná část:

 1. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 2. Závodníci jsou povinni mít při jízdě na hlavně helmu.
 3. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů a dbát pravidel silničního provozu.
 4. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 5. Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. Při nedodržení je závodník diskvalifikován nebo penalizován.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 7. Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na webových stránkách a bude k dostání v zázemí soutěže.
 8. Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 9. Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 10. Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
 11. Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 12. Nádoby na jídlo a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
 13. Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky mimo trať (odhodit je tak, aby je mohli organizátoři bez problémů najít a uklidit).
 14. V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.
 15. Trasy pro všechny kategorie jsou stejné.

Pravidla pro Cyklistický závod:

 1. Závodní je povinen po celou dobu jízdy na kolem mít na hlavě helmu. Pokud bude přistžen při jízdě bez helmy bude diskvalifikován.
 2. Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 3. Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům (na konci cyklistické části). V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 4. Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 5. Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 6. Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 7. Délka cyklistické části je cca 48 km.
 8. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 9. Časový limit pro absolvování cyklistické části není stanoven.

Diskvalifikace (vyřazení závodníka ze závodu):

 1. Nastane v případě, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 2. Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 3. Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 4. Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.

 1. Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300 Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.
 2. Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 3. Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po dokončení závodu.
 4. Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

 1. údajně porušené pravidlo,
 2. místo a přibližný čas údajného porušení,
 3. osoby, které se údajného porušení zúčastnily,
 4. jména a podpisy svědků údajné události,
 5. popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné.